Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Voorwerp en activiteiten

1.1 De vzw wzc Sint-Coleta stelt aan de gebruiker de Sint-Coletakerk ter beschikking, gelegen te Sint-Coletastraat 10, 9000 Gent.

1.2 De zaal kan door de gebruiker worden benut op de dag dat de activiteit plaatsvindt en binnen het afgesproken tijdstip.
De gebruiker respecteert het afgesproken begin- en einduur van de activiteit.
Bij overschrijding wordt de extra uren aangerekend.

1.3.Wanneer de zaal in het kader van repetities per uur wordt gehuurd,
wordt het geldende tarief aangerekend per begonnen uur.

1.4 De zaal mag enkel gebruikt worden voor de activiteit zoals beschreven in de aanvraag
en waarvoor de terbeschikkingstelling werd toegestaan.
Activiteiten die zijn uitgesloten:
– activiteiten die strijdig zijn met de wet, openbare orde en goede zeden
– activiteiten die een groot risico op schade of overlast voor de zaal inhouden
– politieke propaganda-activiteiten
– dansfeesten en fuiven
De vzw is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de in de zaal georganiseerde activiteiten,
noch voor de daarin verspreide boodschappen.


2. Reservatie

Elke reservatie gebeurt via mail of brief. Telefonische of mondelinge mededelingen worden niet als een aanvraag beschouwd.
De reservatie is definitief wanneer de gebruiker een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen.
Samen met deze bevestiging wordt een gebruiksovereenkomst met het gebruikersreglement toegestuurd aan de gebruiker.


3. Prijs, waarborg en betaling

3.1 De gebruiker betaalt aan de vzw een huurprijs volgens de tarievenlijst en een waarborg overeenkomstig de huurtijd.

3.2 De waarborgsom dient overgeschreven te worden op het rekeningnummer BE48 9795 7492 1227 onmiddellijk na de reservatie-aanvraag.
De schriftelijke bevestiging van reservatie zal pas worden verstuurd na ontvangst van de waarborgsom.
De waarborgsom wordt teruggestort 10 kalenderdagen na het gebruik van de zaal.
Bij beschadiging of het niet-respecteren van de algemene voorwaarden zal een deel van de waarborgsom
(overeenkomstig de geleden schade) ingehouden worden.

3.3 Van de huurprijs en andere kosten wordt een factuur opgemaakt die dient betaald te worden binnen de 15 dagen na factuurdatum,
per overschrijving op het rekeningnummer BE48 9795 7492 1227.
Op de vervaldag worden alle verschuldigde facturen van rechtswege en zonder aanmaning opeisbaar.

3.4 Eventuele betwistingen dienen binnen de 10 werkdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk aan de vzw worden medegedeeld.
Geen enkele klacht ontslaat de gebruiker van zijn betalingsverplichting.


4. Annulatie

De aanvrager kan de zaalreservatie kosteloos annuleren tot 20 dagen voor de geplande datum van de activiteit.
Bij laattijdige of onjuiste annulatie of bij gebrek aan annulatie worden volgende kosten aangerekend:

Minder dan 20 en meer dan 5 kalenderdagen vóór de geplande datum: 50% van het zaaltarief.
– Minder dan 5 kalenderdagen vóór de geplande datum: 100% van het zaaltarief.


5. Verplichtingen

5.1 De zaal dient na afloop van de activiteit in originele staat  afgeleverd worden en in de standaardopstelling.
Eventuele schade moet onmiddellijk aan de verantwoordelijken van de vzw te worden gemeld.
Beschadigd en ontbrekend materiaal wordt aangerekend  via de eindafrekening.

5.2 De zaal dient na afloop van de activiteit opgeruimd en proper afgeleverd worden.
Eigen materiaal, afval en leeggoed worden door de gebruiker meegenomen.
Alle afwas moet verzameld worden en in de daarvoor voorziene bakken worden gestapeld.
Indien de zaal niet proper wordt achtergelaten, kunnen extra kosten worden aangerekend voor de schoonmaak.

5.3 De gebruiker maakt gebruik van de zaal als goede huisvader en mag de reputatie van de zaal en de vzw op geen enkele wijze aantasten.
De vzw heeft het recht om op elk ogenblik toezicht uit te oefenen op het naleven van de algemene voorwaarden en de gebruikersovereenkomst.

5.4 De activiteiten moeten steeds om 23.00 uur afgerond worden, en vanaf 22.00 uur dient men de nachtrust van de buren te respecteren.
De gebruiker van een geluidsinstallatie is verantwoordelijk voor eventuele geluidshinder en mogelijke gevolgen.

5.5 De gebruiker zorgt zelf voor de nodige aangiften en vergunningen en staat zelf in voor eventuele taksen,
lasten en/of rechten die uit de georganiseerde activiteit voortvloeien.

5.6 Indien de gebruiker drank afneemt van de vzw, worden hiervoor de op dat moment geldende cafetariaprijzen aangerekend.
De hoeveelheden en het assortiment wordt vooraf afgesproken met de verantwoordelijke van de vzw.
Bij aanvang wordt een inventaris opgemaakt.
Na afloop van het evenement wordt een gedetailleerde afrekening opgemaakt.

5.7 Warme dranken dienen steeds van de vzw afgenomen te worden. Het staat de gebruiker vrij om zelf koude dranken te voorzien.
In dit geval is het evenwel verplicht om het gleiswerk bij de vzw te huren. De afwas is in de huurprijs inbegrepen.
Alle afwas moet verzameld worden en in de daarvoor voorziene bakken worden gestapeld.

5.8 De verwarming dient na afloop van het evenement steeds op 0 worden gezet.
Alle lichten moeten worden uitgeschakeld.

5.9 In de zaal is wifi voorhanden. De wifi-code wordt bij ondertekening van de overeenkomst meegegeven.

5.10 De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het ordentelijk en veilig onthaal van de deelnemers aan de activiteit.

5.11 Dieren zijn niet toegelaten in de lokalen, met uitzondering van geattesteerde assistentiehonden.


6. Veiligheidsvoorschriften

6.1 De gebruiker moet de voorschriften inzake brandveiligheid respecteren.
Het gebruik van kaarsen, vuurwerk, gasflessen, barbecues en andere vuurbronnen,
evenals andere zaken die een gevaar kunnen opleveren zijn niet toegelaten.
Het blokkeren van de nooduitgangen is verboden.

6.2 De toegestane capaciteit van 199 personen mag niet overschreden worden.

6.3 Roken kan enkel buiten de gebouwen; in het hele gebouw geldt een rookverbod.
De gebruiker ziet er op toe dat dit gerespecteerd wordt.

6.4 Brandblusapparaten en evacuatieplannen mogen niet worden verplaatst.
De brandweer moet onmiddellijk bij elk begin van brand opgeroepen worden,
zelfs ingeval van uitdoving van de brand door eigen interventie en middelen.


7. Aansprakelijkheid

7.1 De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade, ongevallen, enz. die zich zouden kunnen voordoen
naar aanleiding van het gebruik van de zaal en/of door de gebruiker ingerichte activiteit.

7.2 De vzw is niet aansprakelijk voor diefstal, schade of verdwijning van het materiaal of de voorwerpen die toebehoren aan de gebruiker
of aan deelnemers van de activiteiten van de gebruiker.

7.3 Indien de vzw niet aan zijn verplichtingen kan voldoen wegens overmacht
(brand, onderbrekingen of stopzetting van de energietoevoer, wateroverlast, technische defecten, staking, …)
is er geen schadevergoeding verschuldigd aan de gebruiker of aan de deelnemers van de georganiseerde activiteit.


8. Betwistingen en toepasselijk recht

8.1 Deze overeenkomst valt onder toepassing van het Belgisch recht.

8.2 Bij betwistingen wordt een minnelijke regeling nagestreefd.
Indien dit niet mogelijk is , zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen bevoegd om te oordelen over het geschil.

8.3 De bijhorende overeenkomst wordt in 2 originele exemplaren opgemaakt waarbij elke partij verklaart een origineel te hebben ontvangen.

Reacties zijn gesloten.